15-19 października- Tydzień Mediacji - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu Zdroju

Wiadomości

15-19 października- Tydzień Mediacji

Data publikacji 10.10.2018

Przykładem lat ubiegłych w Polsce odbędzie się kolejna edycja działań na rzecz promocji mediacji w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz Tygodnia Mediacji, organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z siecią koordynatorów ds. mediacji oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi m.in. środowiska mediatorów, kuratorów sądowych czy też polskiego więziennictwa. Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Mediacji przypadł na dzień 18 października.

Tak jak w latach ubiegłych, do włączenia się w tę inicjatywę Ministerstwo Sprawiedliwości zaprosiło również polską Policję. Celem wspominanych  obchodów jest propagowanie mediacji jako idei pozasądowego rozwiązywania sporów, poprzez włączenie lokalnych środowisk do działań prowadzonych przez prezesów sądów, koordynatorów ds. mediacji, a także współpracy pomiędzy ośrodkami mediacyjnymi, a wymiarem sprawiedliwości. Obchody będą przebiegały pod hasłem „Masz prawo do mediacji".

            Wychodząc naprzeciw zaproszeniu Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Komendanta Głównego Policji, policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju będą udzielać informacji na temat postępowania mediacyjnego w ramach wspólnych dyżurów z przedstawicielami sądów, prokuratur i mediatorów, jak również podczas dyżurów pełnionych w trakcie Tygodnia mediacji w siedzie jastrzębskiej komendy.

            Mediacja to inaczej próba dobrowolnego rozwiązania sporu, powstałego na tle popełnionego przestępstwa czy wykroczenia, na drodze ugodowych negocjacji pomiędzy pokrzywdzonym i podejrzanym/oskarżonym, przy aktywnym udziale bezstronnego i neutralnego mediatora. Mediator wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstałe napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia, zapewniając jednocześnie przestrzeganie praw i ochronę godności stron.

           Przypominany, iż mediacja dotyczy wszystkich przestępstw.

Postępowanie mediacyjne jest dobrowolne. Może zostać podjęte na każdym etapie postępowania karnego z inicjatywy lub za zgodą pokrzywdzonego i oskarżonego. Daje stronom postępowania/konfliktu/sporu możliwość współdecydowania w swojej sprawie oraz wypracowania przy udziale mediatora satysfakcjonującej je ugody. Należy podkreślić, że postępowanie mediacyjne daje możliwość szybkiego naprawienia szkody i zadośćuczynienia dla pokrzywdzonego za uczynioną krzywdę lub poszkodowanego za wyrządzoną szkodę od sprawcy z pominięciem prowadzenia postępowania egzekucyjnego.