Oferta pracy - Ogłoszenia - Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu Zdroju

Ogłoszenia

Oferta pracy

Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu-Zdroju poszukuje kandydatów na stanowisko sprzątaczki w Zespole Finansów i Zaopatrzenia.

 

Wymiar etatu – 0,5 etatu

liczba stanowisk pracy : 1
 

Miejsce wykonywania pracy : Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Śląska 12
 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Codzienne sprzątanie przydzielonego rejonu poprzez mycie ubikacji, łazienek, sprzątanie pokojów pracowniczych, korytarzy, klatki schodowej,
 • codzienne wynoszenie śmieci i odpadków z koszy biurowych,
 • utrzymanie porządku wokół budynku KMP Jastrzębie-Zdrój,
 • mycie okien,
 • dbanie o czystość w piwnicy tutejszej jednostki,
 • Zgłaszanie uwag dotyczących nieprawidłowości występujących w przydzielonym rejonie.
   

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca jednozmianowa w systemie 4 godzinnym, w godzinach od 06.00 – 10.00. Na stanowisku pracy wymagana jest pracowitość, rzetelność, dyspozycyjność, dbanie o środki i narzędzia pracy.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


N i e z b ę d n e:

wykształcenie: gimnazjalne


Wymagania dodatkowe:

- wykształcenie zasadnicze,

- staż pracy – 0,6 miesięcy pracy na podobnym stanowisku

- umiejętność organizowania pracy własnej, komunikowania się, współpracy,

- punktualność, zdyscyplinowanie, systematyczność.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny (podanie),

 • życiorys w formie CV,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, (zgodnie ze stawianymi wymaganiami)

 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do pracy na określonym stanowisku

 

Termin składania dokumentów:  do dnia 25-06-2016 r.

Dokumenty należy składać w siedzibie urzędu lub przesłać drogą pocztową (za datę wpływu dokumentów przyjmujemy datę stempla pocztowego) na adres:

Komenda Miejska Policji 44-335 Jastrzębie – Zdrój ul. Śląska 12

 

Inne informacje :

 • nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualne czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną
 • wynagrodzenie zasadnicze: nie mniej niż 925 złotych brutto miesięcznie
 • przewidywane zatrudnienie od dnia 01 lipca 2016 roku

 • oferty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane

 • złożone dokumenty nie będą odsyłane