Ogłoszenia

Informacja dla policjantów zainteresowanych tzw. ubezpieczeniem L-4

W związku z przystępowaniem funkcjonariuszy Policji do tzw. ubezpieczenia L-4, dostępnego na stronie internetowej www.ubezpieczeniel4.pl i wiążącego się z przynależnością zainteresowanych do stowarzyszenia Forum Grup Zawodowych, Zarząd Główny NSZZ Policjantów przypomina, że zgodnie z treścią art. 63 ust. 3 ustawy o Policji, policjant jest obowiązany poinformować przełożonego o przynależności do stowarzyszeń krajowych działających poza służbą.

Stosownie do §13 rozporządzenia MSW z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów (Dz. U. 2013 poz 644), obowiązek ten powinien byc zrealizowany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia, w formie pisemnego rapotu skierowanego drogą służbową do przełożonego wlaściwego w sprawach osobowych.
 

Źródło: nszzp.pl